Newsflash

Vajrakilaya volume of Tsasum Lingpa terma teachings is posted for free download. Click here to view.

  Wednesday, 21 February 2018

Tsasum Lingpa Terma Teachings Download

ཨོ་རྒྱན་རྩ་གསུམ་གླིང་པའི་གཏེར་ཆོས་བཞུགས་སོ།

All terma volumes below are large size (around 3MB) PDF files. Click on a volume title to view it.

Vol. 1: Heart Practice of the Guru "Union of All Sugatas"
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེར་གཤེགས་ཀུན་འདུས༔
bla ma'i thugs sgrub bder gshegs kun 'dus
Vol. 2: Heart Practices of the Guru: "Union of All Sugatas" and "Union of Vidyadharas"
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེར་གཤེགས་ཀུན་འདུས་དང་རིག་འཛིན་འདུས་པ༔
bla ma'i thugs sgrub bder gshegs kun 'dus dang rig 'dzin 'dus pa
Vol. 3: Wrathful Guru Padma Heruka
གུ་རུ་དྲག་པོ་པདྨ་ཁྲག་འཐུང༔
gu ru drag po padma khrag 'thung
Vol. 5: Long-Life Cycle "Iron Knot" with the addition of termas discovered by Tsasum Lingpa lineage holders
ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་ཀྱི་རྒྱ་མདུད་བརྒྱུད་འཛིན་གཞན་གྱི་གཏེར་མའི་སྐོར་དང་བཅས་པ༔
tshe sgrub lcags kyi rgya mdud brgyud 'dzin gzhan gyi gter ma'i skor dang bcas pa
Vol. 6: Long-Life Cycle "Subjugating the Lord of Death"
ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་བདག་ཟིལ་གནོན༔
tshe sgrub 'chi bdag zil gnon
Vol. 7: Great Compassionate One, Subjugating Samsara and Nirvana
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་འདས་ཟིལ་གནོན༔
thugs rje chen po 'khor 'das zil gnon
Vol. 8: The cycles of: Vajrasattva Endowed with the Five Paths of Liberation
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐར་ལམ་ལྔ་ལྡན༔
rdo rje sems dpa' thar lam lnga ldan
Peaceful and Wrathful Deities, Shaking the Depths of the Lowest Hell
ཞི་ཁྲོ་ན་རག་དོང་སྤྲུགས༔
zhi khro na rag dong sprugs
Hayaghriva the Subduer of the Nagas
རྟ་མགྲིན་ནཱ་ག་ཀླུ་འདུལ༔
rta mgrin naga klu 'dul
Vajrapani the Tamer of Haughty Spirits
ཕྱག་རྡོར་དྲེགས་པ་ཟིལ་གནོན༔
phyag rdor dregs pa zil gnon
Vol. 9: Dark-Red Amulet of Unsurpassed Yangdag Heruka and Vajrakilaya
བླ་མེད་ཡང་ཕུར་གྭའུ་དམར་ནག༔
bla med yang phur gwa'u dmar nag
Eight Sadhana Teachings
བཀའ་བརྒྱད་ཆེན་མོ་གསང་བ་ཟིལ་གནོན༔
bka' brgyad chen mo gsang ba zil gnon
Vol. 12: Wrathful Kilaya
དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་རིགས་བཞི༔
dragpo ki la rigs bzhi
Vol. 13: Secret Wisdom Dakini
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས༔
mkha' 'gro gsang ba ye shes
Vol. 14: Wrathful Lion-Face Dakini, Tamer of Mara
བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་སེངྒེའི་གདོང་ཅན༔
bdud 'dul drag mo senge'i gdong can
Vol. 16: Terchen Tsasum Lingpa's autobiography, "Radiant Rosary of Fire-Crystals"
རྩ་གསུམ་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་མེ་ཤེལ་གསལ་བའི་ཕྲེང་བ༔
rtsa gsum gling pa'i rnam thar me shel gsal ba'i phreng ba